Attachments
  
  
StaffImage
  
  
ContactDetails
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
Clinical NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan kh.sulieman@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext.
Clinical Nursing2Nokh.sulieman@ju.edu.jo(+962-6) 5355000 +962 6 5300244
Attachment
  
Community Health NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan m.obedat@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23161)
Community Health Nursing1NoMaha_jom@yahoo.com  (+962-6) 5355000 23161+9626 5300244
Attachment
  
Clinical NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan n.zaiter@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23161)
Clinical Nursing2Non.zaiter@ju.edu.jo(+962-6) 5355000 23161+9626 5300244
Attachment
  
Clinical NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan s.quraan@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23161) https://www.researchgate.net/profile/Seirsa_Alquraan/info
Clinical Nursing2Nos.quraan@ju.edu.jo(+962-6) 5355000 23161+9626 5300244
Attachment
  
Community Health NursingClinical Instrucror
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan a.ganiah@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23154)
Community Health Nursing1Noa.ganiah@ju.edu.jo 962 6 5355 00023154+9626 5300244
Attachment
  
Clinical NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan e.alaj@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23176)
Clinical Nursing2Noe.alaj@ju.edu.jo (+962-6) 5355000 23176(+962-6) 5300244
Attachment
  
Clinical NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan s.abushhadeh@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23176)
Clinical Nursing2Nos.abushhadeh@ju.edu.jo(+962-6) 5355000 23176(+962-6) 5300244
Attachment
  
Clinical NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan S_Issa@ju.edu.jo +962 6 5355 000;
Clinical Nursing2NoS_Issa@ju.edu.jo (+962-6) 5355000 (+962-6) 5300244
Attachment
  
Community Health NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan n.allefdawi@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext.
Community Health Nursing1Non.allefdawi@ju.edu.jo (+962-6) 5355000 (+962-6) 5300244
Attachment
  
Maternal and Child Health NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan e.farhat@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23154)
Maternal and Child Health Nursing3Noe.farhat@ju.edu.jo (+962-6) 5355000 23154(+962-6) 5300244
Attachment
  
Community Health NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan R.taie@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23176)
Community Health Nursing1NoR.taie@ju.edu.jo(+962-6) 5355000 23176(+962-6) 5300244
  
Clinical NursingSecretary
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan Ju.cnd@ju.edu.jo , m.naser@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23131)
Clinical Nursing2NoJu.cnd@ju.edu.jo ,m.naser@ju.edu.jo+962-6-535500023131+9626 5300244
  
Secretary
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan i.torman@ju.edu.jo, nur.stu@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23158)
Noi.torman@ju.edu.jo , nur.stu@ju.edu.jo+962-6-535500023158+9626 5300244
  
Secretary
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan r.kayed@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23100 , 23107)
Yesr.kayed@ju.edu.jo+962-6-535500023100, 23107+9626 5300244
  
Community Health NursingSecretary
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan nur.cnd@ju.edu.jo, r.asfour@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. 23108)
Community Health Nursing1Nonur.cnd@ju.edu.jo, r.asfour@ju.edu.jo+962-6-535500023108+9626 5300244
  
Lab technician
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan B.almanaseer@ju.edu.jo Bayan_1991@outlook.com +962 6 5355 000; Ext. (23106)
No+962 6 535500023106+9626 5300244
  
Lab technician
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan h.salah@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23106)
Noh.salah@ju.edu.jo+962 6 535500023106+9626 5300244
Attachment
  
Community Health NursingClinical Instructor
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan N.khatib@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23153)
Community Health Nursing1NoN.khatib@ju.edu.jo+962 6 535500023153+9626 5300244
  
Secretary
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan nur.vicedean@ju.edu.jo, alia.h@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23110)
Nonur.vicedean@ju.edu.jo, alia.h@ju.edu.jo+962-6-535500023110+9626 5300244
Attachment
  
Maternal and Child Health NursingSecretary
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan Maternity-dept@ju.edu.jo , r.gneemat@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23177)
Maternal and Child Health Nursing3NoMaternity-dept@ju.edu.jo , r.gneemat@ju.edu.jo(+962-6) 5355000 23177+9626 5300244
  
Cheif of staff
The University of Jordan- Amman 11942- Jordan r.agha@ju.edu.jo +962 6 5355 000; Ext. (23100)
Nor.agha@ju.edu.jo+962 6 535500023100+9626 5300244
  
Dean secretary
School of Nursing - University of Jordan s.damrawi@ju.edu.jo +962-6-5355000 Ext.23111
Yess.damrawi@ju.edu.jo+962-6-535500023111+9626 5300244